මට තාමත් බැරිඋනා
ඉගෙනගන්න...
ඔයාගේ ආදරේ
මිලකරන්න..........

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...