පිටිපස්සේ දොර
ලොක් කරලා තිබ්බට....

ඉස්සරහා දොරෙන්ම පැනලා ගිහින්...
මාසේ පඩිය පරක්කුවට....

___________
උඹේ ආදරේ

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...