සෙල්ලම් කරන කාලේ
අමතකව ගිය බුදුබණ...

මතක වස්ත්‍ර පූජාකර

මතක් කර

පිංදෙමු
අකාලයේ අවුට් උන උන්ට...

යලිත් හොඳ තරඟ බිමකට පිවිසීමට
වරම් ගනුවස්

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම