සෙල්ලම් කරන කාලේ
අමතකව ගිය බුදුබණ...

මතක වස්ත්‍ර පූජාකර

මතක් කර

පිංදෙමු
අකාලයේ අවුට් උන උන්ට...

යලිත් හොඳ තරඟ බිමකට පිවිසීමට
වරම් ගනුවස්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...