සමනල සංධවනියෙන් ඔබ්බට..

ජීවිතේ කියන්නේ 
පිපාසයක්... 

ඒ පිපාසේ 
තරමකටවත් සංසිඳෙන්නේ 
ආදරය නිසා.. 

ඒකයි අපි හැමෝම 
ආදරය සොයන්නේ... 

හැබැයි පිපාසෙට මඩ වතුර බීලා හරියන්නේ නෑ... 


Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම