ඔබගේ කිලුටු ඇඳුම්
නොමිලේම සෝදාගන්න....

___
චැට් බොක්ස්
— at ඔන්ලයින් ලොන්ඩරි.

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.