කාමරේ පුරා විසිරුන
මතකසැමරුම් එකතුකර මම
අමාරුවෙන් හෝ හිත හදාගෙන
කුනු බඳුන පිරෙව්වා...

එකින් එක නැවතත් බලා මම
අහිමි වී ගිය ජීවිතේ සෙව්වා

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.