හන්දිවල, කහ ඉරි ලඟ ඉන්න පොලිස් බුවාලා හිතන් ඉන්නේ, උන්ව ඒ තැන්වල ඩියුටි දාලා තියෙන්නේ, කොට සායවල්, ලෙජින්ස් ඇඳන් යන කෙල්ලන්ගේ ඇටෙන්ඩස් මාක් කරන්න කියලා...

කහ ඉරි ලඟ මිනිස්සු වේලෙනවා, හන්දිවල වාහන පෝලිම..
උන් දැක්කේ නෑ වගේ ඉන්නේ...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...