හදවත ඇතුලට
මටත් හොරෙන්
ඔයාගේ ආදරේ
රිංගුවට...

හීනෙන් ඇහැරුනේ
ආපහු යද්දි
දොර වැහුන
සද්දෙට...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම