ඉස්සර වගේ
නෙමෙයි දැන්...

ගොඩක් දුරයි
ඔය හිතට...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.