දන්නවද..උඩ ඇරපු රොකට්ටුවේ
සිංහයා මග මැරිලා
බැලින්නම් ඌත්
Made in china

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...