අහසේ තරු කැට 
කඩා වැටෙනකොට..

මූනිච්චාවට හිනාවුනා 

සඳවත..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...