ඔයා
අහලා ඉවර උනාට...

මම තාම
කියලා ඉවර නෑ...

ඔයා
කියලා ඉවර උනාට...

මම තාම
අහලා ඉවර නෑ...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...