කනාමැදිරි එලියෙනුත්
බැට කෑ නිසා...
මට දැන්
ඔක්කොම පේන්නේ
ගිණි පෙනෙලි වගේ....

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.