අපි අතර
පරතර
වැඩිවෙයි
අදට වඩා
හෙට

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...