කාගෙන්වත්
උදව් නැති තැන..

මම

මගේ අතින්ම
වැඩේ ඉවරයක් කරලා දැම්මා..

______________________
දැන් ටික කාලෙකට හරි හිත නිදහස්

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.