ඇඩ්‍රස් නැති කුඩු කන්ටේනර් වගේද...
නැති උන කැස්බෑවෝ...

අන්න නිව්ස්...

හදන්න දන්නේ නැත්නම්
රෙසිපිය රජවාසලෙන්...

අපි තමයි ඉතින්
ආසියාවෙ හෙන පොරවල්

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.