ඉර තරම්
දුර නැති උනාට...

හඳ තියෙන්නෙත්
අහසේ...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.