හෙඩ් ලයිට්
දාගෙන...

හෙල්මට් එකත්
අතේ දාගෙන...
_____________

Safety 1st

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...