කැරකිලා
ලෝකේ කැරකෙන
හැම පැත්තටම...

මත් වෙලා අපිත්
හොඳටම

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...