දැක්කද ඔයා කොහෙදි හරි මාව..
මට තාමත් බැරි උනා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...