බැඳගනිපු බෙරේ
බැන බැන
ගහනගමන්...

අහල පහල බෙරත්
රෙන්ට් එකටහරි අරන්
ගහන උන්..

සිල් ගන්නවලු
හතරපෝයටම...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...