උපාසකයෙක් උනා නම්
මමත්
ආදර වන්තයෙක්...

_____________________
ආදරේ කියන්නේ
භාවනාවක්ලු

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...