මට එපා හඳේ
තවත් උඹේ හාදකම්....
දුටුවා මම අදත්
තරු එක්ක නටන නාඩගම්...
උඹ වෙනුවෙන් ගෙතූ කවි
අදින් අවසන්...
මතකයි නේද මම
උඹේ ඔරායන්...

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.