ජීවිතයේ මට මගහැරුණ තැන්...
සොයාදුනි නුඹ මට ලොවට රහසින්..
අඳුරු ලොවට එලිය දෙන *සඳු මෙන්...
සිටිනු මැන මා සිත් අහසේ ඉතින්...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...