වෙදකමට වඩා
හොඳයි
හෙදකම..
.
*හිතේ ලෙඩ වලට

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.