ගෙදර එකෙක් මලත් 
බලන්නේ නැති උන්
ටෙලියේ ඉන්න උන්ගේ 

උණ හෙම්බිරිස්සාවටත් අඬනවා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...