අඳොනාවල් දස අත..
තුවාලකරුවන් ඇත එමට...
දේපල හානි එමට...
ජයග්‍රහණයේ කොඩිය ලෙලදෙයි මිණී කන්ද උඩ...
.
අනෙකාගේ පරාජය
තවෙකෙකුගේ ජය

_____________

මතුසම්බන්දයි

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...