එකෙක් මට කියනවා,
"ආච්චිට හාල් ගරපන්" ලු

_______________

ගරලා, උයලත් දෙනවා යකෝ උන්දෑ හිටියා නම්

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...