ගුරු පාරේ මතක
මැකී ගියා
අලුතෙන් දැමූ
කාපට් එකට...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...