සමහරු ආසයි
පොල් අතු පැලක
දවසක් ඉන්න...

සමහරු ආසයි
හොඳ ගෙදරක
දවසක් *හරි ඉන්න...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...