බොහෝ දේ අමතක කොට
නුඹ මා හදේ නිදන් කොට
නුඹට වඩා මා දෙවනි කොට
ආදරේ කරමි තව තවත් නුඹට

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...