නපුන්සකයකු අත රැඳි තුවක්කුව
දණ ගසා මැරී වැටී ඇත් රජ

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...