බඳින්න කලින්
My car my petrol
.
බැඳපු අලුත
our car my petrol
.
කාලයක් ගියාට පස්සේ..
her car my petrol
.
____________________
හැබැයි හැමදාම මම Driver

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...