සඳේ නුඹ ඈත අහසේ සැඟවිලා
වලාකුලු ඇත නුඹේ දෑසත් වසා

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.