හඳේ හාවා මමයි
නුඹ මගේ හඳ තමයි
දැනෙන සිසිලස අපමණයි
උණුසුමට වුව නුඹ තමයි
මගේ ලොව හිරු*සඳු නුඹ තමයි

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...