ඉස්සර
නයාට දුටු තැන පහර දෙනවා...
.
දැන්
කිරි පොවලා, ඇති කරලා... අහිංසක මිනිස්සුන්ව කන්න දෙනවා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...