දනින් වැටි මහා හස්තිරජ...
නිදහස ඉල්ලයි බුදුන්ගේ දෙපා වැඳ...
පසෙක හිඳ අන්ද බැතිමතුන්
සාදුකාරදෙයි... අර බලන් සැදැහැවත් හස්තිරජ...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...