අනවසරයෙන් තමන්ගෙන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වූ කෙනෙකු, සාදාරන හේතුවක් මත එම බලාපොරොත්තු නැති වුනු තැන, ඔබගේ බලාපොරොත්තුවලටද ඔවුන් අකුල්හෙලනු ඇත... ජීවිතය යනු මිනිසුන්ගේ ඔරොත්තුදීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කරන විභාගයකි...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...