ජීවිතේට සතුට උනත් එන්නේ
දුක පොඩ්ඩක් සැන්ඩි කරලා..
හැබැයි සැන්ඩි වැඩි උනාම
බොන එකෙන් වැඩක් නෑ..

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...