ප්‍රශ්නවලට
කරගහන්න වෙන්නේ
ගෝනිත් නැතිව
________+

ජීවිතය

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.