__ප්‍රමාදය.

ගූගල් දෙවියා එක්කත්
මල පනින්නේ
මේ වෙලාවට තමයි....

මොන විදියෙන් හෙව්වත්
මට දෙන්නෙම
අනිත් එවුන්
අප්ලෝඩ් කරපු
ඉමේජස් මනෙ...

චික්..

නැද්ද අළුත් මොනවත්....

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.

__නොහැඳිනූ සහෝදර පෙම