ඕ ඩී සී...
බැල්කනි..
බොක්ස්...
..
..
දැන්
කොතනින්
ඉඳ ගත්තමද
ෆිල්ම් එක
හොඳට
බලන්න
පුළුවන්...__kaZza~"~

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...