මිරිඟුව නුඹ යැයි
සිත මගෙන් ඇහුවාම
මට හිතුනා එකවරම
සිතද මෝඩයා
මමද...?

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.