__කොටු.

ගැහැණු ළමයි
පොඩි කාලෙදි
පනිනවා.....

පිරිමි ළමයි
ලොකු කාලෙදි
පනිනවා......

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.