__රම්බරී

දුන්නේ
නැත්තන්
එදා උඹ
නොම්ඹරේ...

බලන්න
වෙන්නේ
නෑ
අද මට
උඹේ ගැම්බරේ....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...