__වාහන පන්තිය සහ ගැහණු පන්තිය.

වාහනේ
හැටියට
තමයි....

ඉතින්...

අනිත්
සීට්
එකේ
එක්කෙනත්.....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...