__බව්වා ශොප් එකකට ගියෙමි.

ඇයි යකෝ
බල්ලොන්ගේ
ගනන්....

චූටිම එවුනුත්
හෙන ගනන්.....

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...