__කසාදේ.

මීට පස්සේ
මාත් එක්ක
විතරයි
ඈහ්......

Comments

Popular posts from this blog

__වේස ගෑණි.