හදිස්සිවෙලා
ගන්න
සමහරක් තීරන නිසා
නිවී සැනසිල්ලේ
සෑහෙන්න
කාලයක් තිස්සේ
විඳවන්න වෙනවා...

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...