__අපේ කාලේ මල්.

මල්
කඩන්න තමයි
හැමෝම කැමති.....

ඒත්,

මල්
වවන්න
කැමති කව්ද.....?

Comments

Popular posts from this blog

සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා...